2019 Speech Tour: Yinling Wu

  • Post category:Speech Tour

June

01

02

04

05

06

07

09

TX-S

LA

DC

NJ

NJ

MI

CA-OC

  • 請洽當地分會長索取活動詳情

前北農總經理吳音寧首度現身,暢談她在北農的經歷,以及政治、經濟、農業、媒體、國族認同等因素,如何扭曲交織成現今的台灣。歡迎您一起來!

演講錄影——FAPA CA-OC Chapter